PROGRAM LOGOPEDSKIH VEŽBI ZA RANU STIMULACIJU

  • logopedija-vezbe-park-medica

  • Jezički,motorički,emocionalni i kognitivni razvoj se kod zdravog deteta odvijaju dopunjujući jedan drugi. Kod dece tipičnog razvoja govor se uči lako,kroz igru,iskustva i tokom svakodnevnih interakcija sa odraslima ,kasnije i sa drugom decom. Kod dece rođene sa nekim od faktora rizika ili dece koja kasne u govorno-jezičkom razvoju je neophodno što pre početi sa sveobuhvatnom stimulacijom a samim tim i sa kontinuiranim logopedskim tretmanom jer kasno progovaranje ili zastoj u razvoju govora ostavlja posledice na postignuća deteta.Ukoliko se teškoće u govorno-jezičkom razvoju na vreme ne prepoznaju i koriguju,u kasnijem periodu razvoja deteta mogu prerasti u poremećaje artikulacije glasova,nedovoljno razvijen govor ,probleme u čitanju i pisanju,kao i druge probleme u učenju. Podsticanje ranog govorno-jezičkog razvoja i razvoja veština rane komunikacije je od značaja za sveukupan pravilan razvoj deteta.

Sposobnost deteta da usvaja nova znanja i veštine je najveća do 3 god. To je idealan period za stimulaciju kojom se obezbeđuje maksimalan razvoj detetovih sposobnosti,najlakše usvaja govor,motorni obrasci i novi oblici ponašanja.

Roditeljima je često nedoumica da li se njihovo dete pravilno razvija i kada treba da se obrate logopedu. Svako je dete individua za sebe i ne treba se usmeravati prema starijoj deci ili deci iz okruženja.Sam početak progovaranja ne karakteriše izgovor celih reči i pravilan izgovor glasova.

Prve smernice u najranijem uzrastu sa 12-18 meseci su da ako:

  • dete nema prvu reč ili nekoliko reči,
  • ne razume jednostavne naloge(daj,uzmi,dođi..),
  • ne reaguje na zvukove i dozivanje,nema inicijalnu komunikaciju i zajedničku pažnju sa odraslima,
  • koristi gestove umesto reči da bi zadovoljilo svoje potrebe.

Sa 2 godine se od deteta pravilnog govornog razvoja očekuje da ima :

  • frazu od 2 reči ( ide auto,daj vodu,sedi baka),
  • prepoznaje i imenuje predmete iz okoline(ukućane,igračke),
  • razume i koristi 50 do 150 reči u govoru,
  • sluša priče,zna kraću pesmicu makar uz pomoć.

Ukoliko sve ili neki navedeni pokazatelj izostaje ,roditeljima je već dat signal da se obrate logopedu za savet i adekvatan tretman.

Jelena Mitić, logoped/defektolog